Supporting Staff

Name

Designation

Email

Sh. Jagwat Ram

S.S.S

---------------------

Sh. Shiv Kumar

S.S.S

---------------------

Sh. Kailash Singh

S.S.S

---------------------

Sh. S.P. Mishra

S.S.S

---------------------

Sh. Naraini Singh

S.S.S

---------------------

Sh. S.K. Pandey

S.S.S

---------------------

Sh. Arun Kumar  

S.S.S

---------------------

Sh. Ramraj

S.S.S

---------------------

Sh. Suresh Kumar Yadav

S.S.S

---------------------

Sh. Suresh Kumar

S.S.S

---------------------

Sh. Virendra Prasad Gond

S.S.S

---------------------

Sh. Kamlesh Kumar Singh

S.S.S

---------------------

Sh. Anil Kumar Suman

S.S.S

---------------------

Sh. Ram Kunwar Chaubey

S.S.S

Chaturvedis642@gmail.com

Sh. Jata Shankar Pandey

S.S.S

---------------------

Sh. Shivajee Mishra

S.S.S

---------------------